معرفی - کد صفحه : 116

 

مهندس فاطمه کلبادی نژاد مدیر اجرایی و آموزش مهندس مطهره ذکریائی مسئول امور اداری
مهندس لیلا شاه بابائی مسئول روابط عمومی حسین عنایتی مسئول امور مالی
مصطفی محمدیان مسئول خدمات و کارپردازی سید علی ذبیحی مسئول خدمات