معرفی - کد صفحه : 180

اعضاء کمیسیون بررسی موضوعات صنفی: 

 

 امید علی رنجبر

رییس

رضا متولی

نایب رییس

فاطمه یوسفی

دبیر

 

احمد احمدی نیا
عقیل تشکری
مریم جابانی

سید رضا راد

امید رمضانی

 احمد رضا شیرزادی

مهدی شمیرانی

پویا عمرانی
سید روح اله قدیری امرئی کامیار کهن سال

حسین رضا گوران

مجتبی محمدنژاد اردشیری
علی مظلومی گالشکلائی
علی اصغر وطنی شهمیرزادی
مصطفی ولی