ساعات کار - کد صفحه : 127

 

ساعات کار کارکنان
صبح
شنبه الی چهارشنبه 14:30 - 7:30
پنج شنبه 13:30 - 7:30
عصر
شنبه الی سه شنبه
19 - 16

 

 

 جلسات هیأت مدیره
سه شنبه ها 19 - 16

  

 

گروه های تخصصی
مکانیک یکشنبه 17:30 - 16
عمران دوشنبه 17:30 - 16
معماری و شهرسازی دوشنبه 17:30 - 16
نقشه برداری دوشنبه 19 - 17:30
ترافیک دوشنبه 19 - 17:30
برق
سه شنبه
17:30 - 16

 

 

کمیسیون ها
مراسم و همایش ها شنبه 17:30 - 16 هفته اول
اشتغال و خدمات مهندسی شنبه 19 - 17:30 هفته اول
فرهنگ و هنر شنبه 19 - 17:30 هفته اول
ارتباط با صنعت شنبه 19 - 17:30 هفته دوم
نشریه یکشنبه 19 - 17:30 هفته اول
تارنما و تبلیغات یکشنبه 19 - 17:30 هفته اول
رفاه یکشنبه 17:30 - 16 هفته دوم
ورزش یکشنبه 19 - 17:30 هفته دوم
محیط زیست
دوشنبه 17:30 - 16 هفته اول
بانوان دوشنبه 19 - 17:30 هفته اول
آموزش و پژوهش شنبه 19 - 17:30 هفته دوم
بررسی موضوعات صنفی دوشنبه 19 - 17:30 هفته دوم

 

جلسات گروه های تخصصی و کمیسیون ها به صورت یک هفته در میان در محل کانون برگزار می شود.