تاریخچه - کد صفحه : 66

تاریخچه کانون مهندسین ساری

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1366/2/7:

اعضاء اصلی:
1- مهندس رضا طهماسبی                      رییس هیأت مدیره
2- مهندس سید حسن گلمائی                نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس حسین صالحی                      خزانه دار
4- مهندس علی اکبر صادقیان راد              منشی
5- مهندس مظفر قاسمی                        مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس کامبیز نیکزاد
2- مهندس حسینعلی  یحیی آبادی

بازرسین:
1- مهندس محسن دادگر
2- مهندس جمشید شهنازی

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1367/3/9:

اعضاء اصلی:
1- مهندس رضا طهماسبی                    رییس هیأت مدیره
2- مهندس احمد شاه کرمی                  نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس حسین صالحی                    خزانه دار
4- مهندس علی اکبر صادقیان راد            منشی
5- مهندس حسینعلی نسیمی               مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس حسین عباسخانی دوانلو
2- مهندس مسعود نظری

بازرسین:
1- مهندس اسماعیل خلیقی
2- مهندس کاظم باقری

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1369/2/16:

اعضاء اصلی:
1- مهندس احمد شاه کرمی                  رییس هیأت مدیره
2- مهندس کاظم باقری                         نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی اصغر امیر خانلو             خزانه دار
4- مهندس سیامک به آیین                    منشی
5- مهندس میر محمد هادیان                  مسئول روابط عمومی


اعضاء علی البدل:
1- مهندس صدیق
2- مهندس احمد الطافی

بازرسین:
1- مهندس اسمعیل خلیقی
2- مهندس حسین صالحی
 

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1371/2/30:

اعضاء اصلی:
1- مهندس علی اکبر صادقیان راد              رییس هیأت مدیره
2- مهندس حسین عباسخانی دوانلو         نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس میر محمد هادیان                    خزانه دار
4- مهندس کامبیز نیکزاد                          منشی
5- مهندس احمد پیوندی                          مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل
1- مهندس حسن معصومی
2- مهندس اسمعیل خلیقی

بازرسین:
1- مهندس سهیل میثاقی
2- مهندس علی نقیبی

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1373/2/26:

اعضاء اصلی:
1- مهندس احمد شاه کرمی                     رییس هیأت مدیره
2- مهندس حسین صالحی                       نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی نقیبی                            خزانه دار
4- مهندس مسعود نظری                         منشی
5- مهندس حسین عباسخانی دوانلو           مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس کاظم باقری
2- مهندس علی نوروزی

بازرسین:
1- مهندس احمد زمانفر
2- مهندس سید علی موسوی

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1375/2/30:

اعضاء اصلی:
1- مهندس اسمعیل خلیقی                      رییس هیأت مدیره
2- مهندس حسینعلی صفری گرجی            نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس عباس مصطفویان                     خزانه دار
4- مهندس سعید حنفی علمداری              منشی
5- مهندس علی نوروزی                           مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1-  -
2-  -

بازرسین:
1- مهندس محمد علی حیدری رستمی
2- مهندس همت طیبی
 

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1377/2/30:

اعضاء اصلی:
1- مهندس اسمعیل خلیقی                     رییس هیأت مدیره
2- مهندس عباس مصطفویان                    نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس سیدرضا تاج الدین                   خزانه دار
4- مهندس سعید حنفی علمداری             منشی
5- مهندس شیوا شهیدی                        مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1-  -
2-  -

بازرسین:
1- مهندس ابوالقاسم کیاء
2- مهندس حمیدرضا مردانی

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1379/3/17:

اعضاء اصلی:
1- مهندس علی نوروزی                          رییس هیأت مدیره
2- مهندس ابوالقاسم کیاء                       نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی اصغر امیر خانلو               خزانه دار
4- مهندس مسعود هوشیار خواه               منشی
5- مهندس علی اکبر صادقیان راد              مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس سعید حنفی
2- مهندس یوسف عمادیان

بازرسین:
1- مهندس مسعود نظری
2- مهندس فتانه ملکی ارفعی
 

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1380/7/28:

اعضاء اصلی:
1- مهندس مسعود نظری                           رییس هیأت مدیره
2- مهندس عبدالحمید دانشیار                    نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی توکل                               خزانه دار
4- مهندس سید یدا... موسوی                    منشی
5- مهندس مسعود هوشیار خواه                  مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس نادعلی رمضانپور
2- مهندس محمد علی حیدری رستمی

بازرسین:
1- مهندس علی اصغر امیر خانلو
2- مهندس علیرضا صادقی فر

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1382/8/15:

اعضاء اصلی:
1- مهندس مسعود نظری                            رییس هیأت مدیره
2- مهندس عبدالحمید دانشیار                     نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی توکل                                خزانه دار
4- مهندس علی اکبر صالحی هیکوئی           منشی
5- مهندس عبدالکریم  پریش                        مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس مسعود هوشیار خواه
2- مهندس سید محمد محمدی تاکامی

بازرسین:
1- مهندس علی اصغر امیر خانلو
2-مهندس علیرضا صادقی فر

 


انتخابات هیأت مدیره مورخ 1384/9/29:

اعضاء اصلی:
1- مهندس مسعود نظری                              رییس هیأت مدیره
2- مهندس عبدالکریم پریش                           نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس علی توکل                                   خزانه دار
4- مهندس علی اکبر صالحی هیکوئی              منشی
5- مهندس سید محمد محمدی تاکامی            مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس علیرضا محسنی
2- مهندس منوچهر اصغری قاجاری

بازرسین:
1- مهندس فرهاد رضویان
2- مهندس سید طاهر قریشی

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ 1386/9/20:

اعضاء اصلی:
1- مهندس سید محمد محمدی تاکامی            رییس هیأت مدیره
2- مهندس علی اکبر صالحی هیکوئی              نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس محمودرضا بریمانی                       خزانه دار
4- مهندس فرهاد فرزاد                                  منشی
5- مهندس مسعود هوشیار خواه                    مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس حمیدرضا وزیری
2- مهندس احمد الطافی

بازرسین:
1- مهندس فرهاد رضویان
2- مهندس سید طاهر قریشی
 

 

انتخابات هیأت مدیره مورخ  1388/10/19:

اعضاء اصلی:
1- مهندس سید محمد محمدی تاکامی            رییس هیأت مدیره
2- مهندس حسین بهارفر                              نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس کامبیز نیکزاد                                خزانه دار
4- مهندس علی اکبر صالحی هیکوئی             منشی
5- مهندس فاطمه کلبادی نژاد                        مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس علی خادمی
2- مهندس مجتبی محبوبی فولادی

بازرسین دوره اول:
1- مهندس فرهاد رضویان
2- مهندس فرهاد فرزاد

 بازرسین دوره دوم:
1- مهندس سعید نصر
2- مهندس محمود رضا بریمانی

 

 

- انتخابات هیأت مدیره مورخ 1390/11/24:

اعضاء اصلی:
1- مهندس محمد محمدی تاکامی             رییس هیأت مدیره
2- مهندس فرهاد فرزاد                           نایب رییس هیأت مدیره
3- مهندس محسن بدخشان                   خزانه دار
4- مهندس فاطمه کلبادی نژاد                  منشی
5- مهندس حسین بهارفر                        مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- مهندس علی خادمی
2-  مهندس سعید نصر

 

بازرسین اصلی دوره اول:
1- مهندس سید طاهر قریشی امرئی
2- مهندس علی اکبر صالحی

بازرس علی البدل دوره اول:
مهندس محمود رضا بریمانی

 

بازرسین اصلی دوره دوم:
1- مهندس سید طاهر قریشی امرئی
2- مهندس مصطفی خادمی

بازرس علی البدل دوره دوم:
مهندس احمد گوران

 

- انتخابات هیأت مدیره مورخ 1392/12/24:

اعضاء اصلی:
1- دکتر یاسر بهارفر                                  رییس هیأت مدیره
2- مهندس فرهاد فرزاد                              نایب رییس هیأت مدیره
    

(استعفای مهندس فرهاد فرزاد و جایگزینی دکتر حسین معتقدی به جای ایشان)

3- مهندس مهدی علیپور واوسری                خزانه دار
4- مهندس فاطمه کلبادی نژاد                     منشی
5- مهندس امیر ناصر محسنی ساروی          مسئول روابط عمومی

اعضاء علی البدل:
1- دکتر حسین معتقدی
2- مهندس محسن بدخشان

 

بازرسین اصلی دوره اول:
1- مهندس سید محمد رضا تقوی
2- مهندس احمد گوران 

بازرس علی البدل دوره اول:
مهندس سعید نصر

 

بازرسین اصلی دوره دوم:
1- مهندس سید محمد رضا تقوی
2- مهندس محمد رضا سالارگرنا

بازرس علی البدل دوره دوم:
مهندس سعید نصر